Koch Chemie Clay Reinigungsknete blau 200 g
987 Kč
* Uváděná cena platí pro 16.07.2024
Koch Chemie Clay Reinigungsknete blau 200 g
987 Kč
* Uváděná cena platí pro 16.07.2024

Popis: CLAY - Reinigungsknete blau - čistící modelína modrá se používá na odstranění nečistot z laku vozidel, před leštěním laku. Odstraňuje hmyz, rez, průmyslový prach, dehet, vodní kámen a jiné.Oblast použití: pro všechny hladké povrchy.Použití: 1) plochy před čištěním důkladně umýt2) čistící modelínu promnout v ruce, aby byla tvárnější3) na povrch vozidla nastříkat přípravek kluzný spray CLAY SPRAY4) modelínou přejíždět po povrchu bez tlaku dokud není plocha hladká a čistá5) modelína se používá do té doby, dokud není zcela protkána nečistotami6) aby jste zabránili vysychání, po použití modelínu navlhčete a uložte zpět do krabičky.Odkaz na postup chemické dekontaminace laku ZDE EAN: 4260188681248

Koch Chemie ORANGE POWER 1 l
779 Kč
* Uváděná cena platí pro 16.07.2024
Koch Chemie ORANGE POWER 1 l
779 Kč
* Uváděná cena platí pro 16.07.2024

POMERANČ-POWER je rychle působící speciální výrobek na bázi přírodních pomerančových extraktů. Rychle a spolehlivě odstraní samolepky a jejich zbytky, nápisy z vozidel, lepidla, grafitové, gumové nebo smolné zbytky, mlhu barvy, oleje, mastnoty, dehet, žvýkačky, dělící prostředky a pod. POMERANČ-POWER neobsahuje žádné halogenové uhlovodíky a díky jeho příjemné vůni se dá dobře zpracovat.Okruh použití: Používá se na podlahy, fasády, okna, kov, textilie, umělé hmoty, plasty a laky.Použití: POMERANČ-POWER nanést neředěný, nechat krátce působit a následně savým hadříkem setřít. Potom důkladně opláchnout vodou. Před použitím přezkoušet na snášenlivost barvy a materiálu.Obsažné látky: Obsahuje (R)-p-Mentha-1,8-dien a neionové tensidy.Bezpečnostní opatření: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékaře. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Bližší informace v  bezpečnostním listu.________________________________________________________________________________________________________________________________Signální slovo: nebezpečíVýstražné symboly: GHS07, GHS02, GHS08, GHS09Standardní věty o nebezpečnostiH226 Hořlavá kapalina a páry.H319-Způsobuje vážné podráždění očí.H315 Dráždí kůži.H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H304-Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H411-Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkyPokyny pro bezpečné zacházení:P210-Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261-Zamezte vdechování par nebo aerosolů.P273-Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280-Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.P301+P310-PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P314-Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.P331-NEVYVOLÁVEJTE zvracení.Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému (< 0,1 %). EAN: 4260188682542

Koch Chemie Panel Preparation Spray 500 ml
460 Kč
* Uváděná cena platí pro 16.07.2024
Koch Chemie Panel Preparation Spray 500 ml
460 Kč
* Uváděná cena platí pro 16.07.2024

Panel Preparation Spray je alkoholový odstraňovač vosku pro přípravu laku. Používá se ve stavu dodání pro odstranění olejových filmů, vosků a zbytků politury. Díky tomuto přípravku si po jeho aplikaci můžeme zkontrolovat zda na laku nezůstaly hologramy a škrábance. Díky speciálním složkám je přípravek nadmíru materiálově kompatibilní a snadno se aplikuje. Ideální pro přípravu laků a konzervací jakéhokoli druhu (C0.01, 1K, W0.01). Neobsahuje halogenované uhlovodíky.Oblasti použití: laky, plasty a kovy odolné proti rozpouštědlům.Doporučená použití: nezředěný přípravek nastříkejte do mikrofázové utěrky a očistěte ošetřovanou plochu. Poté otřete ošetřovanou plochu novým čistým a suchým hadříkem z mikrovlákna 4999619 nebo utěrku 7X5060C021.Výstražná upozornění: před použitím zkontrolujte stálobarevnost a snášenlivost materiálu.Upozornění: tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Prověřte prosím, zda se daný produkthodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozic.______________________________________________________________________________________________________________________________Signální slovo: nebezpečíVýstražné symboly: GHS02, GHS07Standardní věty o nebezpečnosti:H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.P405 Skladujte uzamčené.P501 Odstraňte obsah/obal namístě schváleném k likvidaci takového obaluSměs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%) EAN: 4260188689237

Compass Tempo čistič + leštěnka - 120 g, na starý lak
141 Kč
* Uváděná cena platí pro 16.07.2024
Compass Tempo čistič + leštěnka - 120 g, na starý lak
141 Kč
* Uváděná cena platí pro 16.07.2024

Tempo Pasta obsahuje abraziva a tvrdé vosky. Pasta dokonale čistí, leští a konzervuje karoserie automobilů.Technické údaje:objem: 120 gObsah balení:1 x tempo

Compass Tempo čistič + leštěnka - 120 g
137 Kč
* Uváděná cena platí pro 16.07.2024
Compass Tempo čistič + leštěnka - 120 g
137 Kč
* Uváděná cena platí pro 16.07.2024

Je vyroben z přírodních a syntetických tvrdých vosků, které dodávají ošetřené karoserii vysoký a trvanlivý lesk. Vodoodpudivost a konzervační schopnost voskového filmu na karoserii zvyšuje přísada silikonového oleje. Ošetřený povrch lze rozleštit elektrickou leštičkou.Technické údaje:objem: 120 gObsah balení:1 x tempo