Koch Chemie ORANGE POWER 1 l
708 Kč
* Uváděná cena platí pro 29.02.2024
Koch Chemie ORANGE POWER 1 l
708 Kč
* Uváděná cena platí pro 29.02.2024

POMERANČ-POWER je rychle působící speciální výrobek na bázi přírodních pomerančových extraktů. Rychle a spolehlivě odstraní samolepky a jejich zbytky, nápisy z vozidel, lepidla, grafitové, gumové nebo smolné zbytky, mlhu barvy, oleje, mastnoty, dehet, žvýkačky, dělící prostředky a pod. POMERANČ-POWER neobsahuje žádné halogenové uhlovodíky a díky jeho příjemné vůni se dá dobře zpracovat.Okruh použití: Používá se na podlahy, fasády, okna, kov, textilie, umělé hmoty, plasty a laky.Použití: POMERANČ-POWER nanést neředěný, nechat krátce působit a následně savým hadříkem setřít. Potom důkladně opláchnout vodou. Před použitím přezkoušet na snášenlivost barvy a materiálu.Obsažné látky: Obsahuje (R)-p-Mentha-1,8-dien a neionové tensidy.Bezpečnostní opatření: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékaře. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Bližší informace v  bezpečnostním listu.________________________________________________________________________________________________________________________________Signální slovo: nebezpečíVýstražné symboly: GHS07, GHS02, GHS08, GHS09Standardní věty o nebezpečnostiH226 Hořlavá kapalina a páry.H319-Způsobuje vážné podráždění očí.H315 Dráždí kůži.H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H304-Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H411-Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkyPokyny pro bezpečné zacházení:P210-Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261-Zamezte vdechování par nebo aerosolů.P273-Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280-Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.P301+P310-PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P314-Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.P331-NEVYVOLÁVEJTE zvracení.Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému (< 0,1 %). EAN: 4260188682542

Compass Tempo čistič + leštěnka - 120 g, na starý lak
141 Kč
* Uváděná cena platí pro 29.02.2024
Compass Tempo čistič + leštěnka - 120 g, na starý lak
141 Kč
* Uváděná cena platí pro 29.02.2024

Tempo Pasta obsahuje abraziva a tvrdé vosky. Pasta dokonale čistí, leští a konzervuje karoserie automobilů.Technické údaje:objem: 120 gObsah balení:1 x tempo

Compass Tempo čistič + leštěnka - 120 g
137 Kč
* Uváděná cena platí pro 29.02.2024
Compass Tempo čistič + leštěnka - 120 g
137 Kč
* Uváděná cena platí pro 29.02.2024

Je vyroben z přírodních a syntetických tvrdých vosků, které dodávají ošetřené karoserii vysoký a trvanlivý lesk. Vodoodpudivost a konzervační schopnost voskového filmu na karoserii zvyšuje přísada silikonového oleje. Ošetřený povrch lze rozleštit elektrickou leštičkou.Technické údaje:objem: 120 gObsah balení:1 x tempo